Awards Gzira Athleta players Season 2018-19

The following Gzira Athleta players have been awarded awards throughout the current season